Телефон
7(938)546-0461
7(918)334-0707
г. Краснодар ул. Бородинская, д. 152/1
г. Краснодар ул. Стасова, 178
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Статуэтка Вардан Мамиконян

Артикул: SSMLBR001003
5 070
Выберите размер

Характеристики
Материал
Литьевой мрамор
Цвет
Бронза
Высота
22 см.
Вес
0.47 кг.

Статуэтка Вардан Мамиконян

Вардан Мамиконян (388-451) – армянский военачальник, князь, национальный герой, предводитель восстания армян против иранских Сасанидов. Имя Вардана Мамиконяна зачастую ассоциируется с героизмом и беззаветной любовью к родине, поскольку, благодаря исторической роли В. Мамиконяна, Армения спаслась от порабощения и ассимиляции, и армянский народ сохранил свою религию и самобытность. Вардан Мамиконян был спарапетом армянских войск во время Аварайрской битвы, которая произошла 26 мая 451 г. на берегу реки Тхмут, в провинции Васпуракан, в гаваре Артаз. Это была битва за право сохранения христианской веры. На поле боя вышли и женщины, и старики, и дети, способные держать оружие. В отчаянном бою погиб Вардан Мамиконян. По свидетельству историка Егише, Вардан Мамиконян перед смертью произнес: «Смерть осознанная – бессмертие!» Таким образом, на Аварайрском поле армия Мамиконяна выполнила свою основную задачу: армяне отстояли право быть христианами. Аварайрская битва стала великой духовной победой армянского народа. Армянская Апостольская Церковь причислила Вардана Мамиконяна и павших вместе с ним на Аварайрском поле воинов-героев к лику святых.

Vardan Mamikonyan

Vardan Mamikonyan (388-451) is an Armenian commander, prince, national hero, leader of the Armenian uprising against Iranian Sasanids. Vardan Mamikonyan's name is often associated with heroism and selfless love for his homeland, because, thanks to the historical role of V. Mamikonyan, Armenia was saved from enslavement and assimilation, and the Armenian people preserved their religion and identity.

Vardan Mamikonyan was a war commander of Armenian troops during the Avaraira battle, which occurred on May 26, 451 on the bank of the river Tkhmut, in the province of Vaspurakan, in the harbor of Artaz. It was a battle for the right to preserve the Christian faith. On the battlefield came women and the elderly and children who were able to hold arms.

Vardan Mamikonian was killed in a desperate battle. According to the historian Yeghishe, Vardan Mamikonyan before death said: "Conscious death is immortality!"

Thus, on the Avaraira field the army of Mamikonyan fulfilled its main task: the Armenians defended the right to be Christians. The Avaraira battle was a great spiritual victory for the Armenian people.

The Armenian Apostolic Church ranked Vardan Mamikonyan and the warriors-heroes who fell with him on the Avaraira field to the rank of saints.

Վարդան Մամիկոնյան

Վարդան Մամիկոնյանը (388-451) հայ զինվորական հրամանատար է, իշխան, ազգային հերոս, Սասանյան Իրանի դեմ հայերի ապստամբության առաջնորդ: Վարդան Մամիկոնյանի անունը հաճախ կապվում է հերոսության և հայրենիքի հանդեպ անձնուրաց սիրո հետ, քանի որ, շնորհիվ Վ. Մամիկոնյանի պատմական դերի, Հայաստանը փրկվեց ստրկացումից և ուծացումից, ու հայ ժողովուրդը պահպանեց իր կրոնը և ինքնությունը:

Ավարայրի ճակատամարտում Վարդան Մամիկոնյանը հայոց զորքերի սպարապետն էր: Այն տեղի է ունեցել 451թ. մայիսի 26-ին Տղմուտ գետի ափին, Վասպուրականի նահանգում, Արտազ Գավառում: Դա քրիստոնեական հավատի պահպանության իրավունքի պայքար էր: Ռազմի դաշտ ելան նաև կանայք, ծերունիները և երեխաները, որոնք ունակ էին զենք կրելու:

Անհուսալի ճակատամարտում զոհվեց Վարդան Մամիկոնյանը: Պատմաբան Եղիշեի վկայությամբ, Վարդան Մամիկոնյանը մահից առաջ արտահայտվեց. «Գիտակցված մահը անմահություն է»:

Այսպիսով, Ավարայրի դաշտավայրում Մամիկոնյանի բանակը վճռեց իր հիմնական խնդիրը. հայերը պահպանեցին քրիստոնյա լինելու իրենց իրավունքը: Ավարայրի ճակատամարտը դարձավ հոգևոր մեծ հաղթանակ հայ ժողովրդի համար:

Հայ Առաքելական եկեղեցին Վարդան Մամիկոնյանին և նրա հետ Ավարայրի դաշտում նահատակված հերոս մարտիկներին դասեց սրբերի շարքը:

Вы недавно смотрели