Телефон
8(918)334-0707
г. Краснодар ул. Стасова 178

Статуэтка Торос Рослин

Артикул: SSMLBA001103
2 950
Выберите размер

Характеристики
Материал
Литьевой мрамор
Цвет
Бронза
Высота
20.5 см.
Вес
0.73 кг.

Торос Рослин

Торос Рослин (1210-1270)- армянский художник-миниатюрист второй половины XIII века, крупнейший мастер киликийской школы миниатюры. Творческая деятельность художника проходила в крепости Ромкла. На протяжении полутора веков эта крепость являлась центром Армянской Апостольской церкви, в которой располагался престол католикоса армян. Ромкла являлся одним из крупнейших центров создания миниатюр и манускриптов. В творчестве Тороса Рослина, знаменующем собой вершину в развитии всей армянской книжной миниатюры, нашли яркое отражение черты нового мышления, во многом отошедшего от средневековых мировоззренческих представлений. Характерные черты произведений Тороса Рослина — чёткость композиционных решений, особая ясность трактовки пространства, богатство орнаментики, изысканность колорита, благородство и сдержанность образного строя. Существует семь манускриптов, относительно которых нет никакого сомнения в том, что их расписал Рослин – они подписаны. Два из семи евангелий находятся в Ереване, в Матенадаране. Четыре – в армянской патриархии в Иерусалиме, и одно «Евангелие Себастии» в галерее Уолтерс (США). Всего насчитывается около 400 миниатюр автором которых считается Торос Рослин. В армянской культуре его имя, как и имя Андрея Рублёва в России, обрело с веками нарицательный оттенок. Символизируя высший пик художественного качества и зарождение индивидуально-творческого начала. К 800-летию Тороса Рослина ЦБ РА выпустил золотую монету с изображением его миниатюр.

Toros Roslin

Toros Roslin (1210-1270) - Armenian miniature painter of the second half of the 13th century, the largest master of the Cilician miniature school. The artist's creative activity took place in the fortress of Romkla. For a century and a half this fortress was the center of the Armenian Apostolic Church, which housed the throne of the Catholicos of Armenians. Romkla was one of the largest centers for the creation of miniatures and manuscripts. In the work of Toros Roslin, which marks the pinnacle in the development of the entire Armenian book miniature, they found a vivid reflection of the features of new thinking, which in many respects departed from medieval worldviews. The characteristic features of the works of Toros Roslin are the clarity of compositional solutions, the special clarity of the interpretation of space, the richness of ornamentation, the sophistication of color, the nobility and restraint of the figurative system. There are seven manuscripts about which there is no doubt that Roslin painted them - they are signed. Two of the seven gospels are in Matenadaran in Yerevan. Four are in the Armenian patriarchate in Jerusalem, and one is the “Gospel of Sebastia” in the Walters Gallery (USA). In total there are about 400 miniatures whose author is Toros Roslin. In Armenian culture, his name, like the name of Andrei Rublev in Russia, has acquired a common nuance over the centuries. Symbolizing the highest peak of artistic quality and the emergence of an individual creative beginning. On the occasion of the 800th anniversary of Toros Roslin, the CBA issued a gold coin depicting its miniatures.

Թորոս Ռոսլին

Թորոս Ռոսլինը (1210-1270) XIII դարի երկրորդ կեսի հայ մանրանկարիչ է, կիլիկյան մանրանկարչության դպրոցի խոշորագույն վարպետ։ Նկարչի ստեղծագործական գործունեությունը տեղի է ունեցել Հռոմկլայի ամրոցում։ Այս ամրոցը մեկուկես դար շարունակ եղել է Հայ Առաքելական եկեղեցու կենտրոնը, որտեղ գտնվում էր Հայոց Կաթողիկոսի աթոռը։ Հռոմկլան մանրանկարների և ձեռագրերի ստեղծման խոշորագույն կենտրոններից մեկն էր։ Թորոս Ռոսլինի ստեղծագործության մեջ, որը նշանավորում է հայկական ողջ մանրանկարչության զարգացման գագաթը, արտացոլվել է նոր մտածողության վառ դիմագիծը, որը մեծապես գերազանցել է միջնադարյան աշխարհայացքային պատկերացումներին: Թորոս Ռոսլինի ստեղծագործությունների բնորոշ հատկանիշները կոմպոզիցիոն լուծումների հստակությունն է, տարածության մեկնաբանության հատուկ պարզությունը, զարդանախշերի հարստությունը, կոլորիտի նրբագեղությունը, ազնվականությունն ու փոխաբերական կառուցվածքի զսպվածությունը: Կան յոթ ձեռագրեր, որոնց վերաբերյալ ոչ մի կասկած չկա, որ դրանք նկարել է Ռոսլինը, դրանք ստորագրվել են։ Յոթ ավետարաններից երկուսը գտնվում են Երևանում, Մատենադարանում, չորսը՝ Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանում, և մեկը՝ "Սեբաստիայի Ավետարանը"՝ Ուոլթերս պատկերասրահում (ԱՄՆ)։ Ընդհանուր առմամբ, պահպանվել են մոտ 400 մանրանկարներ, որոնց հեղինակը Թորոս Ռոսլինն է: Հայկական մշակույթում նրա անունը, ինչպես՝ Անդրեյ Ռուբլյովի անունը Ռուսաստանում, հասարակ անվան երանգ է ստացել՝ խորհրդանշելով գեղարվեստական որակի բարձրագույն գագաթ, ստեղծագործական ինքնատիպության ծնունդ: Թորոս Ռոսլինի 800-ամյակի կապակցությամբ ՀՀ ԿԲ-ն թողարկել է ոսկե մետաղադրամ՝ նրա մանրանկարչության պատկերով:

Вы недавно смотрели