Телефон
8(918)334-0707
г. Краснодар ул. Стасова 178

Статуэтка Комитас - композитор (ручная роспись)

Артикул: SSSRBA001100
18 790
Под заказ: от 7 до 14 дней.
Наличие интересующих моделей уточняйте у менеджера по телефону +7 (918) 334-0707.

Характеристики
Материал
Литьевой мрамор
Цвет товара
Ручная роспись
Высота
26 см.
Вес
1.235 кг.
Описание
ручная роспись, авторская работа

Комитас

Комитас (Согомонян Согомон Геворкович) 25.09.1869-22.10.1935 – армянский композитор, фольклорист, певец, хоровой дирижёр, общественный деятель, педагог. В 1893 г. окончил Духовную академию в Эчмиадзине, рукоположен в иеромонахи под именем Комитас, с 1894 г. архимандрит. В 1895 году занимался теорией музыки у М.Г. Екмаляна в Тифлисе. В 1896-1899 гг. жил в Берлине, окончил консерваторию Р. Шмидта. В 1899 г. по приглашению Международного музыкального общества прочитал лекцию об армянской музыке. В 1899 году вернулся в Эчмиадзин, преподавал музыку и руководил хором Духовной академии, выступал с ним в Тифлисе, затем в Париже, в Швейцарии и Италии. Занимался собиранием и исследованием армянского крестьянского фольклора, в 1913 был в экспедиции в Армении, впервые записал курдские песни. В 1915 г., под впечатлением массовой резни армян, организованной турецкими властями, заболел психически. С 1919 года жил в Париже. Комитас сыграл выдающуюся роль в формировании новой армянской музыки, стал основоположником армянской научной музыкальной фольклористики. Его музыкальные сочинения отразили картину жизни армянского народа, открыли новые пути творческого использования национального фольклора. Благодаря трудам Комитаса многоголосие проникло в армянское богослужение, в Армянской апостольской церкви исполняется созданный им Патараг (литургия). Имя Комитаса присвоено квартету Ереванской консерватории (1946 год).

Komitas

Komitas (Sogomonyan Sogomon Gevorkovich) 09.25.1869-22.10.1935 - Armenian composer, folklorist, singer, choir conductor, public figure, teacher. In 1893 he graduated from the Theological Academy in Etchmiadzin, was ordained a hieromonk under the name Komitas, and since 1894 he was archimandrite. In 1895 he studied the theory of music with M.G. Ekmalyan in Tiflis. In the years 1896-1899. He lived in Berlin, graduated from the R. Schmidt Conservatory. In 1899, at the invitation of the International Music Society, he gave a lecture on Armenian music. In 1899 he returned to Etchmiadzin, taught music and directed the choir of the Theological Academy, performed with him in Tiflis, then in Paris, in Switzerland and Italy. He was engaged in collecting and researching Armenian peasant folklore, in 1913 he was on an expedition to Armenia, for the first time he recorded Kurdish songs. In 1915, impressed by the massacre of Armenians organized by the Turkish authorities, he became mentally ill. Since 1919 he lived in Paris. Komitas played an outstanding role in the formation of new Armenian music, became the founder of Armenian scientific musical folklore. His musical compositions reflected the life of the Armenian people, opened up new ways of creative use of national folklore. Thanks to the works of Komitas, polyphony penetrated into the Armenian worship, the Patarag (liturgy) created by him was performed in the Armenian Apostolic Church. The name of Komitas was assigned to the quartet of the Yerevan Conservatory (1946).

Կոմիտաս

Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) 25.09.1869-22.10.1935 – հայ կոմպոզիտոր, բանահավաք, երգիչ, երգչախմբային դիրիժոր, հասարակական գործիչ, մանկավարժ: 1893 թ. ավարտել է Էջմիածնի հոգևոր ակադեմիան, ձեռնադրվել քահանա՝ Կոմիտաս անունով, 1894 թ-ից՝ վարդապետ: 1895 թ. Թիֆլիսում զբաղվել է Մ.Գ. Եկմալյանի երաժշտության տեսությամբ։ 1896-1899 թթ. ապրել է Բեռլինում, ավարտել Ռ. Շմիդտի կոնսերվատորիան: 1899 թ. միջազգային երաժշտական ընկերության հրավերով դասախոսություն է կարդացել հայ երաժշտության մասին: 1899-ին վերադարձել է Էջմիածին, երաժշտություն դասավանդել և ղեկավարել հոգևոր ակադեմիայի երգչախումբը, նրա հետ հանդես եկել Թիֆլիսում, այնուհետև Փարիզում, Շվեյցարիայում և Իտալիայում։ Զբաղվել է հայ գեղջկական բանահյուսության հավաքմամբ և ուսումնասիրությամբ, 1913-ին արշավախմբի կազմում շրջել է Հայաստանում, առաջին անգամ քրդական երգեր է ձայնագրել։ 1915-ին թուրքական իշխանությունների կողմից կազմակերպված հայերի զանգվածային կոտորածի տպավորության տակ հոգեկան հիվանդություն է ստացել։ 1919 թվականից գտնվել է Փարիզի հիվանդանոցում։

Կոմիտասը մեծ դեր է խաղացել հայկական նոր, արհեստավարժ երաժշտության ձևավորման գործում, դարձել հայ գիտական երաժշտական բանահյուսության հիմնադիրը։ Նրա երաժշտական շարադրություններն արտացոլեցին հայ ժողովրդի կյանքի պատկերը, բացեցին ազգային բանահյուսության ստեղծագործական օգտագործման նոր ուղիներ։ Կոմիտասի աշխատությունների շնորհիվ բազմաձայնությունը մուտք է գործել հայկական ժամերգություն, Հայ Առաքելական եկեղեցում կատարվում է նրա ստեղծած Պատարագը (պատարագ): Կոմիտասի անունն է կրում Երևանի պետական կոնսերվատորիան, բազմաթիվ երաժշտանոցներ, երաժշտական խմբեր: